Logo

Celková cena nákupu

s DPH:: 0 EUR (0 SKK)


Krbové kachle MERANO

Je na sklade

Katalógové číslo: K 2000167
Záruka (mesiacov): 24
Dodacia doba - bežne (prac. dni): 7

Krbové kachle MERANO čierno sivé.

Krbové kachle MERANO majú výkon 2 - 7 kW, vxšxh 88x44x37 cm, dymovod 120 mm, zadný dymovod hmotnosť 68 kg

 
Vaša cena s DPH: 249 EUR (7 501,40 SKK)
 

1. Pokyny pre inštaláciu

Kachle sú vyhotovené tak, že je ich možné jednoducho pomocou spojovacieho kusa pripojit na existujúci domový komín. Spojka musí byt podla možnosti krátka a priama, umiestnená vodorovne alebo

s miernym stúpaním. Spojky je potrebné utesnit.

Pri inštalácii a prevádzke kachlí je potrebné dodržiavat národné a európske normy, miestne, stavebné ako aj požiarno-bezpecnostné predpisy. Z tohto dôvodu informujte pred zapojením kachlí

príslušného krajského revízneho technika. Je potrebné zabezpecit dostatocné množstvo spalovacieho vzduchu, a to predovšetkým v miestnostiach s tesne uzavretými oknami a dverami (tesniaca

klapka).

Výpocet komína sa uskutocnuje podla STN 73 4201 a STN 73 4210.

Pred umiestnením kachlí sa presvedcte, ci konštrukcia, na ktorej majú byt kachle uložené, má dostatocnú nosnost pre hmotnost kachlí. V prípade nedostatocnej nosnosti je potrebné uskutocnit príslušné

opatrenia (napr. uloženie platne na rozloženie zátaže).

2. Všeobecné bezpecnostné predpisy

Horením paliva sa uvolnuje tepelná energia, ktorá vedie k silnému zohriatiu povrchov kachlí, dvierok spalovacieho priestoru, klucky dverí a rukovätí ovládacích prvkov, bezpecnostného skla, dymových

potrubí a príp. celnej steny kachlí. Nedotýkajte sa týchto castí bez príslušného ochranného odevu alebo pomocných prostriedkov (žiaruvzdorné rukavice alebo iné pomocné prostriedky). Upozornite na

toto nebezpecenstvo deti a dbajte na to, aby sa pocas kúrenia nezdržiavali v blízkosti kachlí.

3. Prípustné palivá

Prípustným palivom je polenové drevo s dlžkou od 15 do 20 cm a obvodom 30 cm, hnedouholné brikety a cierne uhlie. Smie sa používat len vzduchosuché polenové drevo. Pálenie odpadov

a predovšetkým plastov je podla zákona o ochrane pred imisiami zakázané. Okrem toho takéto palivo poškodzuje ohnisko a komín a môže viest k poškodeniu zdravia a v dôsledku zápachu aj

k obtažovaniu susedov. Vzduchosuché polenové drevo s maximálne 20% vlhkostou možno dosiahnut po minimálne jednorocnej (mäkké drevo) alebo dvojrocnej (tvrdé drevo) dobe sušenia. Drevo nie je

stáložiarne palivo, takže nie je možné stále kúrenie drevom pocas celej noci.

4. Rozkúrenie

Pri prvom zakúrení nemožno zabránit tomu, aby sa v dôsledku vysúšania ochranného náteru nevytvoril zápach, ktorý však po krátkej dobe zmizne. Pocas rozkurovania by mala byt miestnost s kachlami

dobre vetraná. Dôležitý je rýchly priebeh rozkurovania, pretože v prípade chybného postupu dochádza k vyšším hodnotám emisií. Ked sa rozkurovacie palivo dobre rozhorí, je potrebné priložit dalšie

palivo. Nikdy nepoužívajte na rozkurovanie lieh, benzín alebo iné horlavé kvapaliny. Rozkurujte vždy pomocou kusa papiera, triesok a menšieho množstva paliva. Vo fáze rozkurovania privádzajte do

kachlí tak primárny ako aj sekundárny vzduch. Následne sa prívod primárneho vzduchu uzavrie a horenie sa reguluje pomocou horného a dolného sekundárneho vzduchu. Pocas rozkurovania

nenechávajte kachle nikdy bez dozoru.

5. Prevádzkovanie viacerých ohnísk

Pri prevádzkovaní viacerých ohnísk v jednej miestnosti alebo v jednej vzduchovej sústave je potrebné zabezpecit dostatocný prívod spalovacieho vzduchu.

6. Kúrenie pocas prechodného obdobia

Pocas prechodného obdobia, t.j. pri vyšších vonkajších teplotách, môže v prípade náhleho nárastu teploty dochádzat k poruchám tahu komína a spaliny sa dokonale neodvádzajú. V takom prípade je

potrebné naplnit ohnisko len malým množstvom paliva a kúrit s otvoreným regulátorom primárneho vzduchu, tak aby sa naplnené palivo spálilo rýchlejšie (plamenom) a tým sa stabilizoval tah komína.

Aby sa zlepšilo prúdenie vzduchu pod ohniskom je potrebné castejšie opatrne prehrabat popol.

7. Cistenie a kontrola

Kachle a dymovody je potrebné jedenkrát rocne – alebo aj castejšie, napr. pri cistení komína – skontrolovat, ci sa v nich nevytvorili usadeniny a prípadne ich vycistit. Aj komín je potrebné nechat

pravidelne vycistit kominárom. Intervaly cistenia komína stanoví príslušný revízny technik. Kachle by mal každý rok skontrolovat odborník.

8. Vyhotovenia

Kachle bez samozatváracích sklených dvierok musia byt napojené na vlastný komín. Ich prevádzkovanie s otvoreným ohniskom je povolené len pod dohladom. Pri dimenzovaní komína je potrebné

postupovat podla STN 73 4201 a STN 73 4210.

Kachle MILANO II a ich tvarové varianty sú stáložiarnym ohniskom.

9. Spalovací vzduch

Pretože kachle predstavujú ohniská závislé od okolitého vzduchu a odoberajú spalovací vzduch z miestnosti, je potrebné zabezpecit dostatocný prívod spalovacieho vzduchu.

V prípade utesnených okien a dverí (napr. v spojení s opatreniami na úsporu energie) sa môže stat, že nie je zabezpecený dostatocný prívod cerstvého vzduchu, co môže ovplyvnit tah krbových kachlí.

Takisto to môže nepriaznivo ovplyvnit Váš pocit pohody alebo dokonca Vašu bezpecnost. Niekedy môže byt nevyhnutné zabezpecit dodatocný prívod cerstvého vzduchu napr. zabudovaním vzduchovej

klapky v blízkosti kachlí alebo položením potrubia na spalovací vzduch vedúci do exteriéru alebo do dobre vetranej miestnosti (okrem kotolne). Je predovšetkým potrebné zabezpecit, aby boli potrubia na

spalovací vzduch pocas prevádzky ohniska otvorené. Odsávace pár umiestnené v tej istej miestnosti ako ohnisko, môžu negatívne

ovplyvnit funkciu kachlí (môže dochádzat až k úniku dymu do obytnej miestnosti, napriek zavretým dvierkam ohniska) a nesmú sa teda v žiadnom prípade prevádzkovat súcasne s kachlami.

10. Protipožiarna ochrana

Vynášanie horúceho popola ja zákazané!

Vzdialenost od horlavých stavebných konštrukcií a nábytku

Aby bola zabezpecená dostatocná ochrana pred teplom, musia byt kachle vzdialené od horlavých stavebných konštrukcií a nábytku minimálne:

40 cm – platí pre kachle BOZEN

20 cm – platí pre kachle MILANO II, VIGSO II, BERGAMO, PIACENZA, VERONA, MERANO, MERAN II, BRIXEN a VIGSO IV

Protipožiarna ochrana v oblasti žiarenia

V oblasti žiarenia sklených dvierok sa nesmú nachádzat žiadne horlavé stavebné konštrukcie a nábytok do vzdialenosti 80 cm. Túto vzdialenost možno zmenšit na 40 cm, ak je medzi ohniskom

a horlavými stavebnými konštrukciami umiestnený ochranný plech proti žiareniu, ktorý je z obidvoch strán dostatocne chladený vzduchom.

Protipožiarna ochrana mimo oblasti žiarenia

Minimálne vzdialenosti od horlavých stavebných konštrukcií a nábytku sú uvedené na štítku kachlí a je nevyhnutné ich dodržat.

Podlahy

Pri kachliach na pevné palivo je potrebné podlahu z horlavých materiálov nachádzajúcu sa pred dvierkami ohniska chránit krytinou z nehorlavého materiálu. Táto krytina sa musí rozprestierat minimálne

50 cm dopredu a minimálne 30 cm bocne od dvierok ohniska.

11. Náhradné diely

Môžu sa používat iba také náhradné diely, ktoré výrobca výslovne schválil alebo ich sám ponúka. V prípade potreby kontaktujte, prosím, špecializovaného predajcu.

Na kachliach nemožno robit žiadne úpravy!

12. Upozornenie pre prípad požiaru komínu

Ak sa používa nevhodné alebo príliš vlhké palivo, môže v dôsledku usadenín v komíne dôjst k jeho zapáleniu. V takom prípade okamžite zatvorte všetky vzduchové otvory na kachliach a informujte

požiarnikov. Po dohorení komína je potrebné ho nechat skontrolovat odborníkom na prípadné trhliny alebo netesnosti.

13. Menovitý tepelný výkon, regulácia spalovacieho vzduchu a doba vyhorenia paliva

Menovitý tepelný výkon kachlí je 5,0 kW a dosahuje sa pri minimálnom dopravnom tlaku 12 Pa.

Palivo Polenové drevo

(dlžka 20 cm, obvod 30 cm) Hnedouholné brikety Cierne uhlie

Max. dávkovacie množstvo 1,7 kg alebo 2 ks 1,4 kg alebo 2 ks 1,05 kg

Regulátor primárneho vzduchu otvorený na 75% otvorený na 100% otvorený na 100%

Regulátor sekundárneho vzduchu otvorený na 100% otvorený na 100% otvorený na 75%

Doba vyhorenia 1,0 hod. 1,0 hod. 1,0 hod

Pre prevádzku s miernym zatažením platia nasledujúce množstvá paliva a regulácie spalovacieho vzduchu:

Palivo Hnedouholné brikety Cierne uhlie

Max. dávkovacie množstvo cca. 1,7 kg cca. 1,6 kg

Regulátor primárneho vzduchu otvorený na 75% otvorený na 75%

Regulátor sekundárneho vzduchu zatvorený zatvorený

Doba vyhorenia cca. 2 hod. cca. 2 hod

Primárny spalovací vzduch prúdi do ohniska cez otocnú ružicu umiestnenú na popolových dvierkach ( spodné dvierka).

Sekundárny spalovací vzduch prúdi do ohniska cez posuvné šupátka umiestnené na spodnej a hornej casti rámu prikladacích dvierkach ( horné dvierka so sklom).

14. Priestorová výhrevnost

Priestorovú výhrevnost je potrebné stanovit podla DIN 18 893 pre priestory, ktorých tepelná izolácia nezodpovedá požiadavkám nariadenia o tepelnej izolácii, pre menovitý tepelný výkon 5 kW

pri priaznivých vykurovacích podmienkach - 124 m3

pri menej priaznivých vykurovacích podmienkach - 73 m3

pri nepriaznivých vykurovacích podmienkach - 48 m3

Pri obcasnom vykurovaní – ked prerušenie trvá viac ako 8 hod. – znižuje sa priestorová výhrevnost o 25%.

15. Technické údaje

Výkon: 5 kW

Hmotnost: MILANO II = 70 kg, VERONA = 69 kg,VIGSO II = 70 kg, BERGAMO = 69 kg, PIACENZA = 69 kg, BOZEN = 60 kg, MERANO = 69 kg, MERAN II = 72 kg, BRIXEN = 75 kg, VIGSO IV = 77 kg

Vývod na spaliny zadný: 120 mm

Záruka

Ked sa vyskytne v zárucnej dobe na Vašich kachliach funkcná vada alebo vada povrchove úpravy, neopravujte ju nikdy sami. Zárucné a pozárucné opravy vykonáva výrobca alebo distribútor.

Za akost, funkciu a vyhotovenie kachlí rucíme 2 roky od dna predaja spotrebitelovi a to tak, že chyby vzniknuté dokázatelne následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom case na naše

náklady s podmienkou, že kachle:

- boli obsluhované presne podla návodu,

- boli pripojené na komín podla platných noriem,

- neboli násilne mechanicky poškodené,

- neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie.

Pri reklamácii treba udat presnú adresu a uviest okolnosti, za ktorých k nej došlo. Reklamáciu prešetríme, ked k reklamácii predložíte zárucný list opatrený dátumom predaja a peciatkou

predajne.

Pri kúpe si vo vlastnom záujme vyžiadajte citatelne vyplnený zárucný list. O spôsobe a mieste opravy sa rozhodne v našom podniku.

Pri zakúpení spotrebica skontrolujte šamotové tehly.

Prípadnú reklamáciu na poškodené šamotové tehly výrobca akceptuje len po prvom zakúrení v spotrebici.

Je neprípustné spotrebic prevádzkovat pri tepelnom pretažení, to znací:

- množstvo použitého paliva je väcšie ako je doporucené

- množstvo spalovacieho vzduchu je väcšie ako je doporucené

- používanie neprípustných druhov palív

Tepelné pretaženie sa môže prejavit:

- poškodením šamotovej prepážky v ohnisku

- poškodením liatinovej platne a veka

- poškodením prikladacích dvierok

- popraskaním a vypadaním šamotovej malty

- prepálením roštu

- prasknutím šamotových tehál

V prípade nesprávneho prevádzkovania výrobca neakceptuje reklamáciu na spotrebic.

Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Obcianskeho zákonníka a Reklamacného poriadku

 

Alternatívna ponuka

Kat.číslo Názov s DPH  
K 203533 Kachle krbove STAR 6 kW 179 EUR (5 392,60 SKK)  
K 2000706 Kachle BORGHOLM 499 EUR (15 032,90 SKK) Pridať do košíka
K 2000710 Kachle Borgholm 7KW 619 EUR (18 648 SKK) Pridať do košíka
K 2000725 Kachle Borgholm 7KW Picasso 599 EUR (18 045,50 SKK)  
K 203718 Kachle ELITA 239 EUR (7 200,10 SKK)  
K 203515 Kachle HIT 279 EUR (8 405,20 SKK) Pridať do košíka
K 2000418 Krbové kachle LANDSHUT 869 EUR (26 179,50 SKK)  
K 20344817 Krbové kachle Marma bordeaux 929 EUR (27 987,10 SKK)  
K 221031 Liatinová krbová pec ARINA 519 EUR (15 635,40 SKK) Pridať do košíka

Diskusia

V tejto diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky